A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N

Algemene Voorwaarden Gewenste Situatie (september 2018)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op masterminds, workshops, evenementen en 1-op-1 sessies die door Gewenste Situatie worden georganiseerd en aangeboden. Gewenste Situatie biedt masterminds, workshops, evenementen en individuele sessies aan. Als jij je opgeeft voor een mastermind, een workshop, evenement of een 1-op-1 sessie bij Gewenste Situatie, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Inhoudsopgaaf
Artikel 1. Toepasselijkheid
Artikel 2. Omschrijving mastermind, workshop, evenement, 1-op-1 sessie
Artikel 3. Totstandkoming
Artikel 4. Beeld, audio en auteursrecht
Artikel 4.1 Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal
Artikel 4.2 Beeld- en portretrechten
Artikel 4.3 Auteursrecht
Artikel 5. Gezondheid
Artikel 6. Aansprakelijkheid
Artikel 7. Gewenst gedrag
Artikel 8. Duur lidmaatschap Mastermind Mijn Boek (MMMB)
Artikel 8.1 Maandlidmaatschap
Artikel 8.2 Jaarlidmaatschap
Artikel 9. Opzegtermijn
Artikel 10. Facturering
Artikel 10.1 Facturering workshop en/of een evenement
Artikel 10.2 Facturering Mastermind Mijn Boek
Artikel 10.3 Facturering 1-op-1 sessie
Artikel 11. Incasso
Artikel 12. Annulering
Artikel 12.1 Annulering MMMB
Artikel 12.2 Annulering bij een evenement
Artikel 12.3 Overdragen bij deelnamebewijs
Artikel 12.4 Annulering door Gewenste Situatie
Artikel 13. Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter                                                                                                        

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Gewenste Situatie en jou als deelnemer/opdrachtgever, als het hierbij gaat om een mastermind, een workshop, een evenement of een 1-op-1 sessie. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Gewenste Situatie en deelnemer/opdrachtgever deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 

Artikel 2. Omschrijving mastermind, workshop, evenement, 1-op-1 sessie

Onze activiteiten staan beschreven op de website gewenste-situatie.nl. Hierin lees je wat je als deelnemer of opdrachtgever van een activiteit kan verwachten. In principe staan de kosten voor deelname vermeld. Indien dit niet wordt vermeld, geldt een voorstel-op-maat.

 

Artikel 3. Totstandkoming

De overeenkomst tussen Gewenste Situatie en deelnemer/opdrachtgever komt tot stand door:

 • ofwel ondertekening van een voorstel/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en Gewenste Situatie bij in-companytrajecten;
 • ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijfformulier;
 • ofwel door een schriftelijke bevestiging van Gewenste Situatie aan jou als deelnemer na een telefonische aanmelding.

 

Artikel 4. Beeld, audio en auteursrecht

Artikel 4.1 Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal
Het is toegestaan om foto’s te maken tijdens een mastermind, workshop, evenement en/of 1-op-1 sessie die via persoonlijke social media gedeeld mogen worden.

Het is jou als deelnemer niet toegestaan om

 • tijdens een mastermind, workshop, evenement en/of 1-op-1 sessie video- of audio-opnamen te maken. Indien de organisatie opmerkt dat deze regels worden overtreden, kan dit tot gevolg hebben dat je niet langer mag deelnemen aan een mastermind, workshop, evenement en/of 1-op-1 sessie.
 • werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die jou als deelnemer worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij Gewenste Situatie hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.

Artikel 4.2 Beeld- en portretrechten
Gewenste Situatie kan tijdens een mastermind, workshop en/of evenement opnamen maken (foto’s, video’s en ook audio). Een deelnemer kan op deze beelden herkenbaar zijn. Gewenste Situatie heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor het gebruik op de website, voor marketingdoeleinden en voor Social Media (Facebook, Instagram, Linkedin). Jij als deelnemer geeft door jouw deelname aan een een mastermind, workshop en/of evenement toestemming aan Gewenste Situatie om deze beelden te mogen gebruiken.

Artikel 4.3 Auteursrecht 
Gewenste Situatie heeft het auteursrecht op door Gewenste Situatie uitgegeven brochures, teksten en trainingsmateriaal. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Gewenste Situatie mag de deelnemer/opdrachtgever geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. Gewenste Situatie heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere zaken die voortkomen uit haar werkzaamheden.

 

Artikel 5. Gezondheid

Wanneer je deelneemt aan een mastermind, workshop, evenement en/of 1-op-1 sessie, ben je zowel fysiek als geestelijk gezond. Als dit niet zo is of je hebt twijfels hierover, dien je dit voorafgaand aan je aanmelding kenbaar te maken bij Gewenste Situatie.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid. 

Het is onze gewenste situatie dat een mastermind, workshop, evenement en/of 1-op-1 sessie voor jou op een prettige en veilige manier verloopt. Deelname is echter voor eigen risico. Gewenste Situatie is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die jij als deelnemer meebrengt naar een mastermind, workshop, evenement en/of 1-op-1 sessie. Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een mastermind, workshop, evenement en/of 1-op-1 sessie is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Gewenste Situatie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten die volgen op jouw deelname.

Het is als Gewenste Situatie de gewenste situatie om de kennis uit Mijn Boek met je te delen. Gewenste Situatie heeft al haar producten en diensten ontwikkeld om enkel jouw onwetendheid weg te nemen. Hierbij fungeert Mijn Boek als uitgangspunt. Het is jouw keuze om dit te ontvangen en hiermee te doen wat jij wil. Gewenste situatie geeft jou geen fiscale, juridische, financiële, medische of relationele adviezen. Het nemen van beslissingen op basis van het aanbod (product, evenement, dienst of website) van Gewenste Situatie, is vrijwillig en jouw eigen verantwoordelijkheid. Vanuit Menszijn zijn wij op geen enkel moment of onder welke omstandigheid dan ook, aansprakelijk voor jouw beslissingen, acties en resultaten. Jij bent verantwoordelijk voor jouw gewenste situatie en het ontvangen daarvan.

 

Artikel 7. Gewenst gedrag

Om een mastermind, workshop, evenement en/of 1-op-1 sessie van Gewenste Situatie zoals gewenst te laten verlopen, dien je tijdens een bijeenkomst de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Wij behouden ons als Gewenste Situatie het recht jou als deelnemer per direct de toegang tot een mastermind, workshop en/of evenement te ontzeggen, indien;

 • je de aanwijzingen van de organisatie niet opvolgt;
 • indien je langdurig audio- of video-opnamen maakt of uitzendt;
 • je de bijeenkomst op welke wijze dan ook verstoort;
 • je tijdens de bijeenkomst alcohol en/of drugs gebruikt*.

*alcohol en/of drugs zijn niet toegestaan

In alle van bovengenoemde incidenten wordt je als deelnemer per direct uit de bijeenkomst verwijderd. Je hebt dan geen recht op restitutie van je deelnamefee.

 

Artikel 8. Duur lidmaatschap Mastermind Mijn Boek (MMMB)

Artikel 8.1 Maandlidmaatschap

Een MMMB-maandlidmaatschap loopt van de 1e van de maand tot aan de 1e van de daaropvolgende maand.

Artikel 8.2 Jaarlidmaatschap

Een MMMB-jaarlidmaatschap is van de 1e van de maand dat men lid is geworden (en de MMMB heeft bijgewoond) tot aan de 1e van de maand een jaar later.

Voorbeeldscenario’s:

 • Je wordt lid op 16 april. De eerstvolgende MMMB vindt plaats op 14 mei. Jouw lidmaatschap gaat in op 1 mei.
 • Je wordt lid tijdens jouw eerste MMMB op bijvoorbeeld 14 september. Jouw lidmaatschap gaat in per 1 september daarvóór.

 

Artikel 9. Opzegtermijn 

De opzegtermijn voor zowel een maand- als een jaarlidmaatschap van MMMB, is 1 kalendermaand. Het opzeggen van jouw lidmaatschap dien je schriftelijk (per e-mail) te bevestigen aan de navigator van jouw MMMB-groep.

Voorbeeldscenario:

Stel je zegt op 13 april per mail op. Dan gaat jouw opzegtermijn vanaf 1 mei in. Je ontvangt dan in april nog eenmaal een factuur.

In mei neem je voor het laatst deel aan de MMMB.

Voor de MMMB in juni ontvang je geen factuur meer.

 

Artikel 10. Facturering

Artikel 10.1 Facturering workshop en/of een evenement

Ongeveer een maand voor aanvang ontvang je voor jouw deelname een factuur.

Artikel 10.2 Facturering Mastermind Mijn Boek

Voor het MMMB-lidmaatschap ontvang je vanaf de 16e van elke maand voorafgaand aan de eerstvolgende MMMB een factuur. Deze factuur dient voor aanvang van de eerstvolgende MMMB te zijn betaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10.3 Facturering 1-op-1 sessie

Bij een 1-op-1 sessie ontvang je ná de sessie binnen een maand een factuur.

 

Artikel 11. Incasso

Betaling van het verschuldigde factuurbedrag moet binnen 14 dagen na factuurdatum plaatsvinden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan Gewenste Situatie overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van deelnemer/opdrachtgever.

Wanneer bij aanvang van een mastermind, workshop en/of evenement niet het gehele factuurbedrag is voldaan, wordt het recht op deelname opgeschort, totdat het volledige factuurbedrag is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

 

Artikel 12. Annulering

Artikel 12.1 Annulering MMMB

Ben je verhinderd om deel te nemen aan een MMMB? Dan bieden wij je de mogelijkheid om - binnen een tijdsbestek van een half jaar - één blauwdruksessie in te halen. Hiervoor volgt een aparte bijeenkomst. De navigator houdt je op de hoogte van de datum hiervoor.

Artikel 12.2 Annulering bij een evenement

Na jouw boeking als deelnemer voor een evenement staat een deelnamebewijs op jouw naam. Tot 2 weken voor het evenement is het mogelijk een deelnamebewijs te annuleren. Hiervoor wordt € 20 administratiekosten in rekening gebracht. Vanaf 14 dagen voor het evenement ontvang je van Gewenste Situatie géén geld terug. Het is altijd mogelijk jouw deelnamebewijs over te dragen aan iemand anders (zie artikel 11.3). Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een evenement waarvoor je een deelnamebewijs hebt gekocht, neem dan contact met ons op.

Artikel 12.3 Overdragen deelnamebewijs evenement
Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een evenement waarvoor je een deelnamebewijs hebt gekocht, is het mogelijk je ticket over te dragen aan iemand anders. Als deelnemer draag je zelf een vervangende deelnemer aan. Het overdragen van een ticket is mogelijk tot op de dag van het evenement. Voor het overdragen van een deelnamebewijs brengen wij € 20,- administratiekosten in rekening. Neem dan even contact met ons op.

Artikel 12.4 Annulering door Gewenste Situatie 
Gewenste Situatie kan een mastermind, workshop en/of evenement zonder opgaaf van reden annuleren. Gewenste Situatie biedt jou als deelnemer een deelnamebewijs aan voor een volgend gelijkwaardig evenement en houdt jou op de hoogte van een nieuwe datum en locatie. Bij annulering door Gewenste Situatie van een 1-op-1 sessie wordt geen factuur gestuurd.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen Gewenste Situatie en deelnemer/opdrachtgever gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Utrecht.

 

Warnsveld, 17 september 2018